SDS Dzierżoniów

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżonowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sdsdzierzoniow.pl oraz bip.sdsdzierzoniow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1. materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
2. pochodzą z różnych źródeł ,co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
3. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

  •     cel linku nie jest odpowiednio określony,

  •     opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,

  •     pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej są na bieżąco aktualizowane przez Redaktorów. Staramy się zapewnić dostępność strony internetowej, jednak jeżeli znajdziesz błędy lub masz uwagi prosimy o kontakt pod adres e-mail: a.petrukmika@sdsdzierzoniow.pl
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:

Firma Vobacom Sp. z o.o.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

1. Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
2. Strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.
3. Strona internetowa jest responsywna.
4. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście oraz możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w górnym pasku plus / minus).
5. Strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem na poziomie 4,5:1.
6. Na stronie internetowej stosowany jest fokus (obramowanie) przy elementach interaktywnych.
7. Staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Petruk-Mika, adres poczty elektronicznej: a.petrukmika@sdsdzierzoniow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74-830-39-97. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.
Żądanie powinno zawierać:

  •     dane osoby zgłaszającej żądanie,

  •     wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,

  •     sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek główny (Nowowiejska 88) posiada dwa wejścia. Jedno z poziomu gruntu dostosowane dla osób poruszających się na wózku, o kulach czy balkoniku (drzwi duże, dwuskrzydłowe). Przy drzwiach znajduje się dzwonek, który umieszczony jest na wysokości umożliwiającej osobie na wózku inwalidzkim wezwanie pracownika ŚDS. Zaraz za drzwiami znajdują się schody, na których zamontowana jest platforma do przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami. Drugie wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób mających problem z chodzeniem lub poruszających się o kulach, balkoniku czy na wózku. Budynek pozbawiony progów.

Budynek drugi (zielony – Nowowiejska 88a) posiada dwa wejścia (drzwi jednoskrzydłowe, szerokie). Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich, znajdujący się przy schodach. Drugie wejście (drzwi szerokie) z poziomu gruntu prowadzi do Sali wielofunkcyjnej.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 Budynek główny - Korytarze w ośrodku są przestronne i umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową (wózki, balkoniki, kule ortopedyczne). Po budynku można przemieszczać się schodami oraz windą. W windzie znajdują informacje w alfabecie brajla. Winda umożliwia korzystanie z piętra na którym znajdują się sale terapeutyczne oraz WC przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz piwnicy gdzie znajduje się szatnia, jadalnia, prysznice wraz z WC.

Budynek drugi (zielony) - Budynek parterowy, bez barier architektonicznych. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na jednym poziomie. Budynek pozbawiony progów. Do Sali wielofunkcyjnej można dostać się schodami wewnątrz budynku lub z poziomu gruntu wychodząc na zewnątrz. Toalety wraz z prysznicem dla osób niepełnosprawnych znajdują się na jednej kondygnacji.

W obu budynkach hole , korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszane się osobom na wózkach inwalidzkich.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

ŚDS nie dysponuje informacjami głosowymi oraz pętlami indukcyjnymi.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu: do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynków ŚDS w Dzierżoniowie. Warunkiem wejścia na teren ŚDS z psem asystującym jest wyposażenia psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Za szkody wyrządzone przez psa asystującego odpowiada osoba niepełnosprawna. Właściciel psa nie jest zobowiązany do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 

facebook