SDS Dzierżoniów

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Zajęcia Terapeutyczne

1. TRENING FUNKCJONOWANIA W CODZIENNYM ŻYCIU

a) Ergoterapia - terapia pracą, która pozwala osobie chorej osiągnąć jak największą sprawność życiową:

- wykonywanie różnych czynności związanych z życiem codziennym

- wykonywanie czynności porządkowych wokół budynku

- wykonywanie czynności porządkowych w pracowniach

b) Trening higieniczny - dbałość o estetyczny wygląd uczestników:

- higiena osobista

- kącik fryzjerski

- podcinanie włosów

- farbowanie włosów

- modelowanie włosów, układanie fryzury

- nauka wykonywania makijażu, dobów makijażu do urody

- efektowne ubieranie się

c) Trening kulinarny - Zajęcia te uczą samodzielności w dziedzinie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.

- gotowanie różnych potraw

- pieczenie ciast

- przygotowywanie sałataek

- smażenie frytek

- smażenie placków ziemniaczanych

- pieczenie gofrów

- tosty

- pieczenie kiełbaski na grilu

 

2. TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

a) Socjoterapia

Zajęcia z socjoterapii zajmują się podnoszeniem jakości życia, gdzie zapewniają oparcie społeczne osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem. Polegają przede wszystkim na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Zadaniem jest również kształtowanie motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, wyrabianie nawyków celowej aktywności, trening w sposobie życia zbliżonym do zwyczajowych norm.

Prowadzone są zajęcia, które:

- przygotowują uczestników do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym;

- uczą umiejętności i nawiązywania i podtrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych;

- wdrażają stosowanie zwrotów grzecznościowych;

- wzbogacają wiedzę ogólną;

- uczą radzenia sobie z emocjami;

- budują poczucie własnej wartości i pozytywnej samooceny;

- wdrażają prawidłowe zachowania w miejscach publicznych;

b) Grupa wsparcia - często nazywana grupą wzajemnej pomocy, samopomocy, jest formą pomocy psychologicznej, wsparcia społecznego, w której członkowie świadczą sobie różnego rodzaju pomoc, zazwyczaj niezawodową. Pomoc może przyjmować formę dostarczania pożytecznych informacji, relacjonowania własnych doświadczeń związanych z danym problemem, słuchania i akceptacji doświadczeń innych, empatycznego zrozumienia i nawiązania kontaktów społecznych z osobami o podobnych doświadczeniach. Przynależność do grupy wsparcia pomaga zwalczać własną bezradność , zwiększa świadomość uczestników na swój temat, na temat własnych pragnień, dążeń, celów życia, a także uzyskanie nowych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowychm zdrowotnych, które zaburzają funkcjonowanie w życiu codziennym..

c) Psychoedukacja

Psychoedukacjasą to zajęcia podczas których uczestnicy poszerzają swoją wiedzę na temat choroby psychicznej, radzenia sobie z jej objawami i dochodzenia do zdrowia:

- dostarczenie informacji na temat choroby i zdrowienia z niej

- lepsze rozumienie choroby przez pacjenta i jego bliskich

- poznanie sposobów radzenia sobie z objawami choroby

- zmniejszanie poczucia lęku i bezradności

- nastawienie na poszukiwanie rozwiązań w sytuacjach kryzysowych

- zwiększenie zaangażowania chorującego w proces leczenie

- określanie ról społecznych i związków międzyludzkich

- prezentacja zdrowych wzorów zachowań

 

3. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

a) Arteterapia - celem tych zajęć jest  umozliwienie  wyrażania tych przeżyć, które są trudne do przekazania w słowach, tłumione   oraz  odreagowanie emocji i napięć:  

- malowanie obrazów farbami olejnymi i plakatowymi

- robienie i malowanie odlewów gipsowych

- zdobnictwo-oklejanie flakonów sznurkiem, skórą, zdobienie farbami witrażowymi

- rysowanie kredkami, flamastrami, malowanie farbami plakatowymi

- robienie ozdób z bibuły jak kwiaty, różne ozdoby na ścianę

- robienie obrazów z bibuły, plasteliny

- konstruowanie i kształtowanie figurek i kompozycji z modeliny i masy solnej

- wykonywanie kwiatów-różne techniki: ze sznurka, ze skóry, z bibuły, z okleiny, z włóczki/w tym również kwiaty do palm wielkanocnych/

- kompozycje z zasuszonych roślin zebranych przez uczestników podczas wycieczek i biwaków

- wspólne wykonywanie dużego obrazu przez wszystkich uczestników z kulek z bibuły

- prace na styropianie - wyklejanie strzyżona włóczką

- wykonywanie ozdób choinkowych, robienie stroików świątecznych

- wykonanie szopki, gwiazdy betlejemskiej

- malowanie, robienie pisanek

- wykonywanie kartek świątecznych-różne wzory

b) Biblioterapia - to relaksujacy wpływ literatury na nasze samopoczucie:

- czytanie prasy, książek

- czytanie artykułów medycznych

- pogadanki

- dyskusje

- pisanie wierszy

- wymiana myśli

c) Zajęcia muzyczne. muzyka oddziałuje na człowieka pozaintelektualnie, pobudza go, porządkuje jego uczucia. Muzykoterapia redukuje trudności, ułatwia wspołpracę, nawiązywanie kontaktów, ogranicza konflikty, pobudza emocjonalnie, daje możliwość rozładowania wewnętrznych napięć, podwyższa umiejętność koncentracji. Ważne jest, aby melodie tak dobrać, aby były akceptowane przez wszystkich uczestników:

- słuchanie muzyki

- śpiewanie piosenek, kolęd, przyśpiewek ludowych

- naśladowanie głosów ptaków, zwierząt

- rozróżnianie dźwięków

- wspólne śpiewanie piosenek, pieśni kościelnych przy akompaniamencie gitary pod kierunkiem terapeuty

- muzykowanie grupowe

d) Zajęcia komputerowe - celem tych zajęć jest zdobywanie umiejętności podstawowej obsługi komputera, oraz pogłębiania wiedzy z zakresu korzystania multimediów. Każdy uczestnik traktowany jest indywidualnie w zależności od możliwości poznawczych, predyspozycji i zainteresowań:

- nauka podstaw obsługi komputera, drukarki, skanera

- korzystanie z wybranych programów komputerowych

- korzystanie z środowiska internet

- korzystanie z gier i zabaw edukacyjnych

- nauka obsługiwania się aparatem cyfrowym

e) Filmoterapia

- rozwinęcie wyobraźni

- roziwnięcie umiejętności współpracy

- rozwinięcie umiejętności spojrzenia na siebie i swoje problemy przez pryzmat problemów bohaterów filmowych

- nabycie różnych rozwiazań problemów życiowych

- rozwinięcie umiejętności słuchania podczas dyskusji

- rozwinięcie zainteresowań kulturalnych

- rozwinięcie umiejętności porównania siebie do innych i krytycznego spojrzenia na swoje zachowanie

f) Zajęcia teatralne - w trakcie tych zajęć uczestnicy rozwijają zarówno swoją wrażliwość jak również wyobraźnię poprzez wcielanie się w różnego rodzaju role teatralne, ponadto na zajęciach odbywają się ćwiczenia związane z emisją głosu, z doskonaleniem dykcji-zajęcia służą także integracji grupy poprzez wspólną grę w przedstawieniach .

 

4. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Rozmowy z psychologiem-Terapia indywidualna obejmuje bezpośredni kontakt psychologa z uczestnikiem oparty na silnym związku i przebiegający w warunkach szczególnej dyskrecji.

 

5. POMOC W ZAŁATWIANIU SPRAW URZĘDOWYCH (praca socjalna) POMOC W DOSTEPIE DO NIEZBĘDNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Praca socjalna promuje społeczne zmiany, rozwiązywanie problemów we wzajemnych ludzkich relacjach oraz wzmocnienie i wyzwolenie ludzi dla osiągnięcia przez nich dobrostanu. Korzystając z teorii ludzkich zachowań i systemów społecznych, praca socjalna integruje dokładnie tam, gdzie dochodzi do wzajemnego oddziaływania ludzi z ich środowiskiem. Zasady praw człowieka i społecznej sprawiedliwości są fundamentalne dla pracy socjalnej. Praca socjalna to pomoc w przezwyciężaniu barier, krzywd i niesprawiedliwości, które istnieją w społeczeństwie. Odpowiada zarówno na nagłe interwencje kryzysowe, jak również na codzienne osobiste i społeczne problemy. Praca wykonywana przez pracownika socjalnego ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.       

 

6. TERAPIA RUCHOWA

a) zajęcia gimnastyczne-zajęcia w czasie których uczestnicy doskonalą swoją sprawność fizyczną, poznają zasady gier zespołowych oraz relaksują się odprężając swoje ciało i umysł

b) Choreoterapia-zajęcia rozwijające kondycję psycho-fizyczną, doskonalące wrażliwość, poprzez ruch swojego ciała uczestnicy mają możliwość wyrażania swoich emocji, nastrojów - celem zajęć jest również integracja całej grupy (wspólne zabawy).

 

7. INNE FORMY

a) Trening pamięci i koncentracji-trening koncentracji uwagi i ćwiczenia pamięci-słuchanie, oglądanie informacji, powtarzanie ich, wyciąganie wniosków

b) Elementy rewalidacji-Podstawowym celem oddziaływań zajęć rewalidacyjnych jest korygowanie, usprawnianie i dynamizowanie ogólnego rozwoju psychofizycznego uczestników zajęć najbardziej dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną. Narzędzia, metody i sposoby pracy dostosowane są do możliwości psychofizycznych i emocjonalnych uczestników. Podczas tych zajęć uczestnicy doskonalą percepcję wzrokową i słuchową na materiale pisanym i mówionym. Równolegle prowadzone są ćwiczenia rozumienia tekstu, czytaniu i pisaniu, ćwiczenia matematyczne. Tematyka zajęć rewalidacyjnych obejmuje: rysunek, wydzierankę i wydrapywankę, malowanie pędzlem lub palcami, lepienie w masie solnej, glinie, plastelinie, modelinie, wycinanie z papieru, wyklejanie, malowanie farbami witrażowymi na szkle, wykonywanie ozdób i kompozycji świątecznych, wykonywanie prac z resztek różnych materiałów. Podczas zajęć artystycznych uczestnicy uczą się łączenia kolorów, rozróżniania kształtów, faktur, barw. Poznają rodzaje farb, kredek, mas plastycznych, uczą się je odpowiednio zastosować i wykonać. Powstają prace, które często są wykonywane spontanicznie, podyktowane potrzebą chwili.

c) Relaksacja-Stanowiąca formę psychoterapii, ich celem jest odprężenie, rozładowanie stanu napięcia psychofizycznego i mięśniowego-rozluźnienie (w ciągu dnia) bądź wyciszenie, świadome obniżenie aktywności myślowej. Jest to ważny element radzenia sobie ze stresem. Wykorzystuje się tutaj elementy muzykoterapii, poezjoterapii.

Do najpopularniejszych zajęć i metod relaksacyjnych należą trening autogenny Schulza, trening Jacobsona.        

 

facebook